ทุนวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  • ขั้นตอนที่ 1 
    จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

Line กลุ่ม URMS สำหรับนักวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559
        1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย
              พ.ศ. 2559
        1.4 ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย
              พ.ศ. 2559

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ*)

        2.1 บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Print ออกจากระบบ URMS)
        2.2 เอกสารหมายเลข 1 Check list สำหรับนักวิจัยในการเสนอโครงการวิจัย
        2.3 เอกสารหมายเลข 2 แบบการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย*
        2.4 แบบฟอร์ม
2.4.1 แบบฟอร์มชุดโครงการ
2.4.2 แบบฟอร์มโครงการวิจัยย่อย
        2.5  ประวัติคณะผู้วิจัย* (พิมพ์ออกจากระบบ URMS)
        2.6 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

3. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

        3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า
        3.2 แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
        3.3 บันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้า ขยายเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ.04)

4. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อ

        4.1 แบบคำรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
        4.2 แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(กรณีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)
        4.3 แบบฟอร์มบทคัดย่อ

5. รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยวิชาการ  (ปัจจุบัน)

6. อื่นๆ

       6.1 การพิจารณารายงานการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย
       6.2  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
              สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
       6.3 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย