มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาให้สมบูรณ์ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ในขณะเดียวกันมีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาเสริมสร้างองค์ความรู้ มุ่งให้ประเทศไทยสามารถพึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมของประเทศ รวมถึงสร้างบุคลากรของชาติให้มีความรู้ในระดับลึกด้วยนำการวิจัยไปส่งเสริมการศึกษา โดยกำหนดภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยภารกิจด้านการวิจัย ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านการวิจัยมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากในช่วงแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ดำเนินการมากว่า 30ปี

       สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานครบรอบ 30ปี ภายใต้แนวคิด  “3 ทศวรรษ การพัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ในปี 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนผลงานที่ เกิดจากการส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลงานฯ ให้ตรงตามความต้องการของการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางการวิจัยและพัฒนาและผลงานวิชาการ มูลค่าทางเศรษฐกิจและกระทบกับสังคม ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับแนวทางการจัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ โดยจำลองการจัดนิทรรศการแสดงผลงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล และยังเป็นการดำเนินงานในวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้คงสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับให้บริการค้นคว้าข้อมูลและจัดเก็บเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย