สถาบันวิจัยและพัฒนา

Institute for Research and Development, STOU 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดวงความ
ขอแสดวงความ
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล โดยขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน
โครงการจิตอาสา “สวพ.ปันสุข ปลูกป่า” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ภายหลังจากการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และ 2) เพื่อส่งเสริมการทำความดี และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อชุมชน มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

ทุนวิจัย มสธ.

ทุนวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย มสธ.

สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570

โดย สํานักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ (FB1) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

สถิติเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการวิจัย

ระบบสารสนเทศ
สำหรับบุคลากร สวพ.
การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส
(ITA)
แนวปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาบุคล
การพัฒนาหลักสูตรดิจิทัล ด้านการวิจัย

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

* เข้าระบบด้วย Google Chrome

วิธีการสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในระบบ
"
URMS​
"

ศูนย์จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัย

 

เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

     เมื่อปี พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฐานะเป็น 
“ฝ่ายวิจัย” ในสังกัดสำนักวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานประสานการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานการวิจัย บริการข้อมูล เผยแพร่ผลงานการวิจัย และเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการวิจัย…