สถาบันวิจัยและพัฒนา

Institute for Research and Development, STOU 

ทุนวิจัย มสธ.

ทุนวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย มสธ.

สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570

โดย สํานักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ (FB1) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

สถิติเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการวิจัย

ระบบสารสนเทศ
สำหรับบุคลากร สวพ.
การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส
(ITA)
แนวปฏิบัติการรายงานผลการพัฒนาบุคล
การพัฒนาหลักสูตรดิจิทัล ด้านการวิจัย

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

* เข้าระบบด้วย Google Chrome

วิธีการสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในระบบ
"
URMS​
"

ศูนย์จริยธรรมการวิจัย

จริยธรรมการวิจัย

 

เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

     เมื่อปี พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฐานะเป็น 
“ฝ่ายวิจัย” ในสังกัดสำนักวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานประสานการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานการวิจัย บริการข้อมูล เผยแพร่ผลงานการวิจัย และเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการวิจัย…