ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีโครงการที่ส่ง สกสว.งบประมาณที่เสนอ (บาท)โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณที่ได้รับ 25645 โครงการวิจัย4,520,0005 โครงการวิจัย4,520,00025656 โครงการวิจัย5,094,0006 โครงการวิจัย5,094,000256613 โครงการวิจัย16,530,41213 โครงการวิจัย16,530,412

Continue Readingข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://opm.rid.go.th หรือ http:procurement.rid.go.th พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2241…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก