ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. อยู่ระหว่างประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 การยางแห่งประเทศไทย  อยู่ระหว่างประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมลที่ researchrao@gmail.com ภายในวันที่ 15…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก