สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
อยู่ระหว่างประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)  
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php
และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564
การยางแห่งประเทศไทย 
อยู่ระหว่างประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมลที่ researchrao@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทรศัพท์หมายเลข 0 2610 5331
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบที่ 2) 
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ http://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บพข. โทรศัพท์หมายเลข 0 2109 5432 ต่อ 871 – 874 Email: pmuc@nxpo.or.th
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation 
ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
ได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ
ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา
(ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น) 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข 0 2437 6631-5 ต่อ 3478
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการ
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5
ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2564
จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดที่ https://www.nxpo.or.th/B/
และยื่นข้อเสนอได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/
พร้อมทำหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อจะได้ตรวจสอบและประสานงานการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบต่อไป
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 7749, 0 2141 7681