งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปี พ.ศ. 2565

1. แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

2. เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน.

3. ประกาศ สกสว.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ

4. แผนยุทธศาสตร์ มสธ.20ปี (ฉบับละเอียด)

5. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย

6. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม