งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566