งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปี พ.ศ. 2566
เอกสารดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)

2.แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. แผนยุทธศาสตร์ มสธ. 20 ปี

4. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567

5. สาขาการวิจัยหลัก OECD 

6. ศัพท์รายชื่อสาขาจำแนกตาม ISCED