สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์

02-5047595

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. ปิดวันเสาร์/อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์