ทุนวิจัยการศึกษาทางไกล (ประจำปีงบประมาณ 2565)

LINE กลุ่ม-URMS-สำหรับนักวิจัย
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     1.1 ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559

     1.3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559

     1.4 ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559

     1.5 แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

     1.6 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

      2.1 แบบ สวพ.01 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]

      2.2 แบบ สวพ.01 (ศวก.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]

2.3 แบบ สวพ.01 ศวก. [แบบเสนอโครงการวิจัยทุนนวัตกรรม]

2.4 คำชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัย

     

3. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย/หนังสือมอบอำนาจ/
    ประกาศฯ แบบ สวพ.04 (ศวก.) 

     3.1 สวพ.04-ศวก.-สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

     3.2 สวพ.04-ศวก.-สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย-ทุนนวัตกรรม

 

4. การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

      4.1 แบบ สวพ.02 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1] 

      4.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

      4.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

5. การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

      5.1 แบบ สวพ.03 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย] 

      5.2 แบบ สวพ.03 (ศวก.) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย] 

      5.3 คำชี้แจงประกอบแบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 

6. การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

      6.1 แบบ สวพ.02 (2) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

      6.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

      6.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

      6.4 คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์


7. แบบฟอร์มบทคัดย่อ/แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ/
รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานฯ 

      7.1 แบบฟอร์มบทคัดย่อ 

      7.2 แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

      7.3 รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ มสธ. 

7.4 รูปแบบการเขียน-APA-7 และการแบ่งบทและหัวข้อในบท

 

8. แบบฟอร์มบันทึกนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

9. เอกสารอื่น ๆ

      9.1 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

      9.2 แบบประเมินรายงานการวิจัย