รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  บทคัดย่อ และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

  • แบบ สวพ. 09 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ มสธ.]

            -1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
            -2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)
            -3 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
            -4 ประเภทวิจัยสถาบัน  
            -5 ประเภทวิจัยสถาบัน
            -6 ประเภทการวิจัยภาระงานประจำ
            -7 ประเภทการศึกษาทางไกล
            -8 ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล
            -9 ประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
  • แบบ สวพ. 11 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยสำหรับชุดโครงการวิจัยของ มสธ.]

 1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
    • แบบฟอร์มบทคัดย่อ (ปัจจุบัน)
    • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย