ทุนวิจัยพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  • ขั้นตอนที่ 1 
    จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        1.1 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวิชาการ ประจำปี 2564

        1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559

        1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559

        1.4 ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ*)

        2.1 บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Print ออกจากระบบ URMS)

        2.2 เอกสารหมายเลข 1 Check list สำหรับนักวิจัยในการเสนอโครงการวิจัย

        2.3 เอกสารหมายเลข 2 แบบการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย*

        2.4 แบบเสนอโครงการวิจัย สวพ.01 (ฝปส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564*

        2.5 เอกสารหมายเลข 3 ประวัติคณะผู้วิจัย*

        2.6 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

3. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

        3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า

        3.2 แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

        3.3 บันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้า ขยายเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ.04)

4. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อ

        4.1 แบบคำรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

        4.2 แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(กรณีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)

5. เอกสารรูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยวิชาการ  (ปัจจุบัน)

6. อื่นๆ

       6.1 การพิจารณารายงานการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

       6.2  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

       6.3 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย