เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการใช้งานระบบ URMS (คลิก)

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.1 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล 2567

1.1.1 ทุนวิจัยการศึกษาทางไกลและทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกล

1.1.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

1.2 ข้อบังคับมสธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

1.2.1 ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

1.2.2 ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559
1.4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559
1.5 ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559
1.6 แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
1.7 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ

 

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

2.1 แบบ สวพ.01 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]

2.2 แบบ สวพ.01 (ศวก.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]

2.3 คำชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัย