เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการใช้งานระบบ URMS (คลิก)

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.1 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล 2566
1.2 ข้อบังคับ-มสธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม-พ.ศ.2565
1.3 แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
1.4 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
1.5 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล ความร่วมมือภายใต้โครงการ UNESCO Chair.  NEW!!

 

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

2.1 แบบ สวพ.01 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]

2.2 แบบ สวพ.01 (ศวก.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]

2.3-คำชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัย 

 

3. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย/หนังสือมอบอำนาจ

3.1  สวพ.05 [สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย_หนังสือมอบอำนาจ_ประกาศฯ]-ทุนปกติ

3.2  สวพ.05 [สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย_หนังสือมอบอำนาจ_ประกาศฯ]-ทุนนวัตกรรม

 

4. รายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 1

4.1 แบบ สวพ.02 (1) ศวก.
[แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 1]

4.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

4.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

5. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

5.1 แบบ สวพ.03 (1) ศวก.
[แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

5.2 แบบ สวพ.03 (ศวก.)
[แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

5.3 คำชี้แจงประกอบแบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย

6. รายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 2

6.1 แบบ สวพ.02 (2) ศวก.
[แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ครั้งที่ 2]

6.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.)
[แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

6.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

6.4 คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
(สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ)

 

7. รูปแบบการจัดพิมพ์/บทคัดย่อ

7.1 แบบฟอร์มบทคัดย่อ

7.2 แบบคำรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

7.3 รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัย

7.4. รูปแบบการเขียน-APA-7 และการแบ่งบทและหัวข้อในบท

 

8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

– แบบฟอร์มบันทึกนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

9. ประเมินข้อเสนอ/รายงานการวิจัย

9.1 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

9.2 แบบประเมินรายงานการวิจัย