เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการใช้งานระบบ URMS (คลิก)

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.1 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล 2566
1.2 ข้อบังคับ-มสธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม-พ.ศ.2565
1.3 แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
1.4 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
1.5 ประกาศ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล ความร่วมมือภายใต้โครงการ UNESCO Chair.  NEW!!

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

2.1 แบบ สวพ.01 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]

2.2 แบบ สวพ.01 (ศวก.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]

2.3-คำชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัย