งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)

การส่งโครงการ/แผนงานเพื่อเสนอของบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณประจำปี 2564

 1.นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.พ.ศ.2563 – 2570

3. การเสนอคำของบประมาณ PMU ประจำปี 2564 ผ่านระบบสารสนเทศ

4. การเสนอคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ต่อ กสว. ผ่านระบบสารสนเทศ

5. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System)

   ขอให้นักวิจัยส่งเอกสารที่พิมพ์จากระบบ NRMS จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 16.00 น.) และขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6 (โซน 3) มสธ.

 

วิธีการกรอกข้อมูลระบบ NRMS

     1. ข้อเสนอโครงการวิจัย_NRMS

     2. ชุดโครงการวิจัย_NRMS

     3. แผนบูรณาการ_NRMS

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

      2. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าดวย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2542

         2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าดวย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

      3. การจัดส่งแผนงานวิจัย

            3.1 แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) + คำชี้แจง.pdf

            3.2 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย

            3.3 แบบเสนอโครงการวิจัย(TemplateResearchProject) + คำอธิบายกรอกข้อเสนอการวิจัย

            3.4 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (TemplateStandardResearch)

            3.5 แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย

     4. การดำเนินการวิจัยและสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัย

          4.1 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเป็นระยะๆจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS

          4.2 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งหลักฐานการเงินของโครงการวิจัยไปยังกองคลังภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังคณะกรรมการวิจัยมีมติรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว

      5. เอกสารสำหรับการรายงานความก้าวหน้า การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย และการส่งรายงานการวิจัย

           5.1 แบบ สวพ.12 [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

          5.2 แบบ สวพ.07(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

           5.3 แบบ สวพ.08(1) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

           5.4 รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      6. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ทุนงบประมาณแผ่นดินสำหรับนักวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  (แนบไฟล์)

    1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม

    2. ยุทธศาสตร์รายประเด็น

    3. (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

    4. ส่วนที่ 2 ( แบบ ว-1ช+คำชี้แจง , แบบ ต1ชและด , แบบTOR , นท-1ช )

    5. ส่วนที่ 3 ( แบบ ว-1ด+คำชี้แจง , นท-1ด )

    6. ส่วนที่ 4 ( ภาคผนวก )

ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินย้อนหลัง

ปี
โครงการที่ส่ง วช.
งบประมาณที่เสนอ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณที่ได้รับ

2563

7 แผนบูรณาการ
12 โครงการวิจัยย่อย

16,710,900

-

-

2562

7 แผน

60,405,199

1 แผนบูรณาการ 

(ประกอบด้วย 1 ชุด โครงการวิจัย และ 3 โครงการวิจัยย่อย)

5,919,200

2561

6

4,641,978

6

3,591,874

2560

1 ชุดโครงการ (3โครงการเดียว) 19โครงการวิจัย

13,238,547

12

7,428,247

2559

12

7,892,361

8

5,848,600

2558

14

8,029,707

8

4,978,450

2557

7

4,100,000

5*

2,450,700

2556

7

3,509,010

5

2,504,620

2555

13

5,451,046

8

3,241,900

2554

12

6,058,340

8

3,924,900

2553

17

9,689,783

9

5,265,800

2552

15

10,665,640

11

7,522,500

2551

8

7,198,490

8

6,838,600

2550

  

2 ชุดโครง

6,944,700

2549

  

9

6,487,500

2548

  

5

5,266,500

2547

  

5

3,558,600

2546

  

2 ชุดโครงการและ

5โครงการวิจัย

5,631,992

2545

  

2

1,806,000

2544

  

1

120,400

2543

  

3

677,000

2542

  

5*(ได้รับอนุมัติ 6 

ยกเลิก1 )

950,000

* วช. สนับสนุน 6 โครงการ แต่สำนักงบประมาณไม่จัดสรรงบประมาณการวิจัย 1 โครงการ

ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน (สกอ.)

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ สกอ. ย้อนหลัง

ปี

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณที่ได้รับ

2559

3

650,000

2558

4

970,000

2557

4

1,929,260

2556

1

816,666

2555

-

-

2554

4

2,665,000