ข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุนภายนอก

           สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาวิสาหกิจตามแนวประชารัฐ พ.ศ. .... ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่…

Continue Readingข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

DOWNLOAD HERE!! ประกาศเครือข่าย เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก ใบเสนอประวัติ หนังสือเชิญร่วมส่งผลงาน

Continue Readingข่าวประชาสัมพันธ์ : เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ข่าวใหม่ ข่าวเก่า ข่าวใหม่ NEW!! หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม) ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลจิรา อรุณสกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2109 5432…

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก