สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนงานด้านกฎหมายสำหรับโครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือกผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนามคมเลขที่ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนภาพรวม โทรศัพท์หมายเลข 0 2033 8040

Continue Readingสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเว็บไซต์  : http://nriis.nrct.go.th/(ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2470 7961-3E-mail : pmu.b@nxpo.or.th 

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก