ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เว็บไซต์  : http://nriis.nrct.go.th/
(ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2470 7961-3
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th