ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

https://ires.stou.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/กรมทรัพยากรน้ำ.mp4 กรมทรัพยากรน้ำ    มีความประสงค์จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก  2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6…

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 590, 591

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก