ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเว็บไซต์  : http://nriis.nrct.go.th/(ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2470 7961-3E-mail : pmu.b@nxpo.or.th 

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ. (วันที่ 24 สิงหาคม 2563) ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒           ผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศ  ที่ รายชื่อผลงานวิจัย ผลการพิจารณา ๑ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล (สาขาวิชานิติศาสตร์) สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ๒…

Continue Readingกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

https://ires.stou.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/กรมทรัพยากรน้ำ.mp4 กรมทรัพยากรน้ำ    มีความประสงค์จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก  2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6…

Continue Readingข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก