สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำผังน้ำ
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่
กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1833