มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน 5 โครงการดังนี้

   1. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยวิธีคัดเลือก
   2. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
   3. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยวิธีคัดเลือก
   4. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก
   5. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่
กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
(ทั้งนี้ โครงการที่ 1-3)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1870 
และโครงการที่ 4-5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1847