ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 590, 591

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 แหล่งทุน

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ        สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29” เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”       ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่…

Continue Readingทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 แหล่งทุน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Multi Mentoring System กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 10วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถ่ายทอดสด หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563โพสต์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020

Continue Readingโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่