สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.
ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ : การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินผล
และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช. อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2670 8888 ต่อ 2444