สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนงานด้านกฎหมายสำหรับโครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนามคม
เลขที่ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนภาพรวม โทรศัพท์หมายเลข 0 2033 8040