ข่าวประชาสัมพันธ์ (ทดสอบ)

<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags sss -->
  <meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"><meta property="og:image" itemprop="image" content="images/banner/nriis.png"><meta property="”og:title”" content="”NRIIS”"><meta property="”og:description”" content="”ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ”">


  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"><link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" integrity="sha384-oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" crossorigin="anonymous"><link rel="stylesheet" href="css/stylebroad.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/simple.js"></script>

  <script src="js/jquery.coda-slider-3.0.js"></script>
  <script src="./js/jquery.cookie.js"></script>

  <title>
	NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
</title>
  
  <script src="js/chartjs/highcharts.js"></script>
  <script src="js/chartjs/highcharts-3d.js"></script>

  <style>
    @font-face {
      font-family: 'thai_sans_literegular';
      src: url('css/fonts/thaisanslite_r1-webfont.woff2') format('woff2'), url('css/fonts/thaisanslite_r1-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'noto_sans_thaibold';
      src: url('css/fonts/notosansthai-bold-webfont.woff2') format('woff2'), url('css/fonts/notosansthai-bold-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'noto_sans_thaimedium';
      src: url('css/fonts/notosansthai-medium-webfont.woff2') format('woff2'), url('css/fonts/notosansthai-medium-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'noto_sans_thairegular';
      src: url('css/fonts/notosansthai-regular-webfont.woff2') format('woff2'), url('css/fonts/notosansthai-regular-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'noto_sansbold';
      src: url('notosans-bold-webfont.woff2') format('woff2'), url('notosans-bold-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'thonburibold';
      src: url('thonburibold-webfont.woff2') format('woff2'), url('thonburibold-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    @font-face {
      font-family: 'thonburiregular';
      src: url('thonburi-webfont.woff2') format('woff2'), url('thonburi-webfont.woff') format('woff');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
    }

    .w-100 {
      height: auto;
    }
  </style>

  

  
  </head>

<body style="font-family: thai_sans_literegular;">
  <form name="aspnetForm" method="post" action="./NewsEventDetail.aspx?nid=11675" id="aspnetForm">
<div>
<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" value="">
<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" value="">
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="M9GY5D7GmKWATrOIMwF8eJ3Fs/bqniFxvyLIxM22Au8cZLdUIxuzAdJ/j7vDkbupVOWbX+8N7eibbaJnqXoqCF8n9Ue9YK9pCLh7qjXW87eK9S/HmSS/yWQ2NifNNkEb2jpPBe7cqmOpVvSBRkSwMFzZXUNH3w3znYE0u28Jp467fYJINX1BHly4O6DV3rk/RPORUdHZd+McC3LEw1yAYNi+GKdz2PMrSxQPof6c3IQyzcjNkyZjVahsScFBEfIL6hKklKd/lxvyDwdR+RlFtm2lC4jXNoXn51W74Mx45UaEzKTHItYQLzoHgAYNH7+PgXQ/m520nAENDZnB5klEZoOZIXqJfb0GBaQesFSaILYffNkvTMhnBnwt05YPhSyk+FdeyN2we6uXjoNhE271l8QcTjJsw1GvVlQn0cBkJdxwH8RXLzdRFQQQmxmf3Zzv1+fl5eKBgteTnfd/fKJllYVdxtX0wF/jP7yN29y7OfDfF6nc5W0jAQkhCjtINq4n44TijFWBkugvIuHkOrBVrcOTKNKUqYWrir6DkDSWAlolBsEdgnaCX/ShjHzXq3QdH+5BwN8Z6dDzl283G8/uEEbgmf6nm+YPmHSQl280FFW81GolDwzl7b7H5C+hO5tqmtgrSRkEJjv3lAfwiP2LvZRQqf8W6gt+WGocUM2kxJAwrWSQGKwL2ac+5bk8O/T+wIRF0LOcZSSbB+Hz1xQJiw6zFpLD9/TFP8TM0lYpuulC8m6WOV813UJ3ibQTP0CcNYVGQRdbkNXizjA0DKFCJgVp2FCrXm5pDYIXXRMdHVz24X2EN78xn9p1m32EPudAWq7TbfiZ1GRBVcFLd/SLd74kQqEx3EIJWVmjixFeNiqDCp+qnOScHuvi3Wo286sKYc3vFEyknXc4bAd3FM3i50ZAwRYspH+xxWoRj1J2CPwL0QXlSFfVKuuNTT9JjVmCotHosQgIHM2stMaBj5FkQ1Rf7VCg7Cw2x9oSNqlKyUVy1xWo0rS/ekwlw5Tvkcc6O5VHWtFgLKNeXTrIx6tyGlqLT+AeanL6AW/FLt+V3Ns97UbR3ISGwm/aPnzWi+Wzy2/Qn2ScqJhlh9maqotrPklTtrgeovSs2ZqhjdsmMSiFyYEpDE66Q52TAtpK97WzfblvA1/ZLvkf1MhJYG/63mwBoPNRHNS33FaP69NckAxQX+Y5q25oLFEXphgsMU59H2glWuLcRFR0YfZEmGsquJpGn0Uu0shnuUXXsVCbw7guFrPhmTSLLTUNGPbwFaDZ1+lIk9Uyb4wJPvLeUX+lyXF5RnKtGfYSzNBHZiMMZ76xPbsJAwfvvcC6DzTEYHFQl+1qhKYQaRa/sG6sEitzV8UrgYZMec9GOkq4FaC5gxA5p+jC321i1fBQkoc+WWGMsv0PMojN5lKmWdqb7DYQkihhF/rlRPADt1TKnmBcjIfT7BYOCeBuLgsebnAuc1YtOfRam7uXHB4+g+664J7+KxH9R6Q5bNVa+KnkVpGOiGPcVgXzAFGRWM0f3wy21oJdUm/a/KjouVX6oarcHR56e8RObJgdztWzJyuA+s5DGkzrmaLBy75hYAa6R8cNM4yNZ+xCocz2gaH+T0uo0jqXhLIIqSPw5Y//ZNA9ajaXyLGbChPyKoXtpDj3VnZAHQGDZQYX/bgH+yleYiEeALvOXUISXMqcIKMgxxyTzjVqt7yOtS3KtovjOSLt4F4zLdNH+dKHWSQeCyEvv3VOhj3mISpvR53YTpgT5wuaaMaMNU1DqxOfr/12lzpDuFbAvJRaV8Qmx4eEvqva6W1/JC76qIWhex6YXS25V9flH5Ulz71tv+EeORHsdE72CS1Hhqon9ucM7RnWkX4jmvxtdprs/2R3YxuKLccb0ksrsa0Dv/PbOGA3G/wsuMvUn+h254954o+EopvW8MCiepE8t2NM9jugUfw4SNnEEnzUaAHxB5uAkqSqGbZtB+e/hRRpwLsRpkIMbmO3S7NYMZCT">
</div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['aspnetForm'];
if (!theForm) {
  theForm = document.aspnetForm;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
  if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
    theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
    theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
    theForm.submit();
  }
}
//]]>
</script>


<script src="/WebResource.axd?d=cq6bHKeVOtmAqNwcUZErlsxCLceAA4_HrAUkROrGYu2-gY5PdcCi1R21k-EWM543JdWm_QPbvDrRZwAD0&amp;t=637831769476485125" type="text/javascript"></script>


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var __cultureInfo = {"name":"th-TH","numberFormat":{"CurrencyDecimalDigits":2,"CurrencyDecimalSeparator":".","IsReadOnly":true,"CurrencyGroupSizes":[3],"NumberGroupSizes":[3],"PercentGroupSizes":[3],"CurrencyGroupSeparator":",","CurrencySymbol":"฿","NaNSymbol":"NaN","CurrencyNegativePattern":1,"NumberNegativePattern":1,"PercentPositivePattern":0,"PercentNegativePattern":0,"NegativeInfinitySymbol":"-Infinity","NegativeSign":"-","NumberDecimalDigits":2,"NumberDecimalSeparator":".","NumberGroupSeparator":",","CurrencyPositivePattern":0,"PositiveInfinitySymbol":"Infinity","PositiveSign":"+","PercentDecimalDigits":2,"PercentDecimalSeparator":".","PercentGroupSeparator":",","PercentSymbol":"%","PerMilleSymbol":"‰","NativeDigits":["๐","๑","๒","๓","๔","๕","๖","๗","๘","๙"],"DigitSubstitution":1},"dateTimeFormat":{"AMDesignator":"AM","Calendar":{"MinSupportedDateTime":"\/Date(-62135596800000)\/","MaxSupportedDateTime":"\/Date(253402275599999)\/","AlgorithmType":1,"Eras":[1],"TwoDigitYearMax":2572,"IsReadOnly":true},"DateSeparator":"/","FirstDayOfWeek":1,"CalendarWeekRule":0,"FullDateTimePattern":"d MMMM yyyy H:mm:ss","LongDatePattern":"d MMMM yyyy","LongTimePattern":"H:mm:ss","MonthDayPattern":"d MMMM","PMDesignator":"PM","RFC1123Pattern":"ddd, dd MMM yyyy HH\u0027:\u0027mm\u0027:\u0027ss \u0027GMT\u0027","ShortDatePattern":"d/M/yyyy","ShortTimePattern":"H:mm","SortableDateTimePattern":"yyyy\u0027-\u0027MM\u0027-\u0027dd\u0027T\u0027HH\u0027:\u0027mm\u0027:\u0027ss","TimeSeparator":":","UniversalSortableDateTimePattern":"yyyy\u0027-\u0027MM\u0027-\u0027dd HH\u0027:\u0027mm\u0027:\u0027ss\u0027Z\u0027","YearMonthPattern":"MMMM yyyy","AbbreviatedDayNames":["อา.","จ.","อ.","พ.","พฤ.","ศ.","ส."],"ShortestDayNames":["อ","จ","อ","พ","พ","ศ","ส"],"DayNames":["อาทิตย์","จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์"],"AbbreviatedMonthNames":["ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.",""],"MonthNames":["มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม",""],"IsReadOnly":true,"NativeCalendarName":"พุทธศักราช","AbbreviatedMonthGenitiveNames":["ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.",""],"MonthGenitiveNames":["มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม",""]},"eras":[1,"พ.ศ.",null,-543]};//]]>
</script>

<script src="/ScriptResource.axd?d=ST01k9R2nI68wLiGpoHYAGbsykzLapiRnj65BCymnZ5MMrxn-wFKEKZXnFnSNMkiRO5YmwIfrQDZ4aj7f106wKVbCnNkI4KnbItRqi9J_tXLsItQPqPHWylTOsE1&amp;t=51e37521" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if (typeof(Sys) === 'undefined') throw new Error('ASP.NET Ajax client-side framework failed to load.');
//]]>
</script>

<script src="/ScriptResource.axd?d=TRnslPFKL0n_-5Uqakk1RQbqLSBTdYGZQQ-9MCkmhKhD1HB9kem-VKMZtuD_oF_7roBdxD3F6UjvHTp-CCObiBlx1qBef9UaX0JMGyHLfQeYaTElZQqdxsUlAgaOtnqJV8SLdA2&amp;t=51e37521" type="text/javascript"></script>
<div>

	<input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="5FD1E959">
</div>
    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div style="width:45%">
            <a href="Default.aspx"><img src="images/Banner.png" style="width:100%"></a>
          </div>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav" style="margin-left: 50px; font-size: 14px; font-family: noto_sans_thaibold;">
              <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link" href="Default.aspx">หน้าหลัก <span class="sr-only">(current)</span></a>
              </li>
              <li class="nav-item" style="display:none">
                <a class="nav-link" href="AboutNRMS.aspx">รู้จัก <span style="font-family: Helvetica; font-weight: bold;">NRMS</span></a>
              </li>
              <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><i class="fas fa-chevron-down" style="float: right; margin-top: 5px;"></i>การใช้งานระบบ</a>
                <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink" style="font-size: 14px; border: 1px solid #0099ff; font-family: noto_sans_thairegular;">
                  <a class="dropdown-item" href="Register.aspx">ลงทะเบียนผู้ใช้งาน</a>
                  <a class="dropdown-item" href="Login.aspx">เข้าสู่ระบบ</a>
                  <a class="dropdown-item" href="PasskeyLogin.aspx">เข้าสู่ระบบโดย passkey</a>
                  <a class="dropdown-item" href="chkUserIDCard.aspx">ตรวจสอบบัญชีเข้าใช้งาน </a>
                  <a class="dropdown-item" href="forgetPW.aspx">ลืมรหัสผ่าน</a>
                  <a class="dropdown-item" href="EditEmailforgotPassword.aspx">เปลี่ยนอีเมลที่ระบุในระบบ</a>
                  <a class="dropdown-item" href="chkDepartment.aspx">ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ</a>
                  <a class="dropdown-item" href="TestTP63Prop.aspx">ตรวจสอบ template</a>
                </div>
              </li>
              <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><i class="fas fa-chevron-down" style="float: right; margin-top: 5px;"></i>คู่มือและเอกสารเผยแพร่</a>
                <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink" style="font-size: 14px; border: 1px solid #0099ff; font-family: noto_sans_thairegular;">
                  <!--<a class="dropdown-item" href="Manual2.aspx">เอกสารแนะนำระบบ	</a>-->
                  <a class="dropdown-item" href="Manual.aspx">คู่มือการใช้งานระบบ/แบบฟอร์ม</a>
                  <a class="dropdown-item" href="clip_training.aspx">สื่อการสอน</a>
                  <a class="dropdown-item" href="images/ขั้นตอนการตอบคำถาม.jpg">ขั้นตอนการตอบคำถาม/ดำเนินการ</a>
                  <a class="dropdown-item" href="Document.aspx">เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ</a>
									<a class="dropdown-item" href="Privacy.aspx">แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</a>
                  
                </div>
              </li>
              <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><i class="fas fa-chevron-down" style="float: right; margin-top: 5px;"></i>บริการข้อมูล</a>
                <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink" style="font-size: 14px; border: 1px solid #0099ff; font-family: noto_sans_thairegular;">
                  <!--<a class="dropdown-item" href=" http://expertfinder.nriis.go.th/" target="_blank">ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ</a>-->
                  <!--<a class="dropdown-item" href="public_SearchOnProject.aspx" target="_blank">ค้นหาโครงการวิจัย</a>-->
                  <a class="dropdown-item" href="BiReportAll.aspx" target="_blank">รายงานสารสนเทศ</a>
                  <a class="dropdown-item" href="https://data.go.th/organization/nrct" target="_blank">Open Data</a>
                  <a class="dropdown-item" href="api_document.aspx">API</a>
                </div>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="ContactUS.aspx">ติดต่อ</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="faquser.aspx">คำถามที่พบบ่อย</a>
              </li>
                <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="https://tnrr.nriis.go.th/#/" target="_blank">คลังข้อมูลงานวิจัยไทย</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </nav>
      </div>

      <div class="row">
        
        <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
Sys.WebForms.PageRequestManager._initialize('ctl00$ScriptManager', 'aspnetForm', ['tctl00$UpdatePanel',''], [], [], 90, 'ctl00');
//]]>
</script>

        <div id="ctl00_UpdatePanel" style="width: 100%">
	
            
        <style>
          @media (min-width: 1367px) {
            .image-td {
              width: 100%;
              height: auto;
            }
          }
        </style>
          <div class="heading">
            <h3>ประกาศข่าวและกิจกรรม</h3>
            <div class="resBtnSearch">
              <a href="#"><span class="icon16 icomoon-icon-search-3"></span></a>
            </div>
            <ul class="breadcrumb">
              <li></li>
              <li>
                <a href="#" class="tip" title="กลับสู่หน้าหลัก">
                  <span class="icon16 icomoon-icon-screen-2"></span>
                </a>
                <span class="divider">
                  <span class="icon16 icomoon-icon-arrow-right-3"></span>
                </span>
              </li> 
              <li class="active">ประกาศข่าวและกิจกรรม</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                          
            <div style="padding-left: 10px; padding-right: 10px;">
            <div class="row">
              <div class="col-lg-12">
                <div class="panel panel-default">
                  <div class="panel-heading">
                    <h4 class="panel-title">
                    <span class="icon16 icomoon-icon-bubbles-6"></span>
                    รายละเอียดข่าวและกิจกรรม
                    </h4>
                  </div>
                  <div id="ctl00_ContentDetail_div_main" class="panel-body" role="div">
                    <div class="form-horizontal">
                      <table width="90%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center" class="mytable">
                        <tbody><tr>
                          <td align="center">
                            <h2><span id="ctl00_ContentDetail_tbNNAME">บพข. (ขยายเวลา) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)</span></h2>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr id="ctl00_ContentDetail_tr1">
		<td align="center">
                            <img src="https://nriis.go.th/fileupload/AttatchFile/News/Intro/11675.jpg" class="image-td">
                          </td>
	</tr>
	
                        
                         <tr id="ctl00_ContentDetail_tr_PDF">
		<td align="left">
                            <span id="ctl00_ContentDetail_lb_Detail"><iframe src="/FileUpload/AttatchFile/News/256603161406014793690.pdf" '="" width="100%" height="630" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="yes"></iframe></span> 
                          </td>
	</tr>
	
                        
                        <tr id="ctl00_ContentDetail_trFile">
		<td align="left" class="txt" valign="top">
                          <table width="100%">
                            <tbody><tr>
                              <td align="left" width="200" valign="top"> <b>ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :</b></td>
                              <td align="left" valign="top">
                              <table id="ctl00_ContentDetail_dlList" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse;">
			<tbody><tr>
				<td>
                                <a href="/FileUpload/AttatchFile/News/256603161406433886914.pdf" target="_blank" download="256603161406433886914.pdf">
                                  1. ประกาศ call proposal 67 รอบ 1.pdf
                                </a>
                              </td>
			</tr><tr>
				<td>
                                <a href="/FileUpload/AttatchFile/News/256603161406488563836.pdf" target="_blank" download="256603161406488563836.pdf">
                                  2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
                                </a>
                              </td>
			</tr><tr>
				<td>
                                <a href="/FileUpload/AttatchFile/News/256603161406549821674.docx" target="_blank" download="256603161406549821674.docx">
                                  3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. call 67 รอบ 1.docx
                                </a>
                              </td>
			</tr><tr>
				<td>
                                <a href="/FileUpload/AttatchFile/News/256603161407003338424.xlsx" target="_blank" download="256603161407003338424.xlsx">
                                  4. เอกสารประกอบ TRL.xlsx
                                </a>
                              </td>
			</tr>
		</tbody></table> 
                              </td>
                            </tr>
                          </tbody></table>
                            
                          </td>
	</tr>
	
                        <tr>
                          <td align="left" class="txt">
                            <b>ข่าว :</b> 
                            <span id="ctl00_ContentDetail_tbNTNAME">ทุนวิจัยที่เปิดรับ</span>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="left" class="txt">
                            <b>วันที่ประกาศข่าว :</b> 
                            <span id="ctl00_ContentDetail_tbCreateDate">9 มี.ค.66</span>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="left" class="txt">
                            <b>ประกาศโดย :</b> 
                            <span id="ctl00_ContentDetail_tbCreateBy">หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)</span>
                            ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ
                            <span id="ctl00_ContentDetail_tbUpdateDate">19 เม.ย.66</span>)
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="left" class="txt">
                            <b>จำนวนครั้งที่อ่าน :</b> 
                            <span id="ctl00_ContentDetail_lbRead">13,396</span> ครั้ง
                          </td>
                        </tr>
                      </tbody></table>
                      <img src="https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&amp;data=https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675" width="200px" height="200px" style="margin-top: 30px; margin-left: 75px;">
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
              
            </div>
          </div>

          
</div>
        <div id="ctl00_UpdateProgress" style="display:none;" role="status" aria-hidden="true">
	
            <div id="overlay">
            </div>
            <img src="/images/loader.gif" style="padding: 10px; position: fixed; top: 45%; left: 50%;">
          
</div>
      </div>

      <div class="row">
        <footer class="page-footer font-small blue pt-4" style="color: white; width: 100%; font-family: font-family: thonburiregular;">
        <div class="container-fluid " style="background-color: #f4f8fb; padding: 15px;">
            <div class="row">
			        <div class="col text-center">
				        <a href="https://www.mhesi.go.th/" target="_blank"><img src="images/banner/LOGO-01.png" style="width: 100px; height: 70px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://www.nxpo.or.th/th/" target="_blank"><img src="images/banner/nxpo_dark_th.png" style="width: 100px; height: 80px;"></a>
              </div>
			        <div class="col text-center">
                <a href="https://www.tsri.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/TSRI.png" style="height: 80px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://www.nrct.go.th/" target="_blank"><img src="images/banner/NRMS5G.png" style="height: 70px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="http://www.arda.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/7.png" style="height: 80px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://www.hsri.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/8.png" style="height: 80px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://www.nia.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/9.png" style=" height: 80px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center ">
                <a href="https://www.nxpo.or.th/A/" target="_blank"><img src="images/banner/13.jpg" style="width: 100px; height: 70px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://www.nxpo.or.th/B/" target="_blank"><img src="images/banner/nxpo-5-01.jpg" style="width: 100px; height: 70px;"></a>
              </div>
              <div class="col text-center">
                <a href="https://pmuc.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/pmucLogo-white.png" style="width: 100px; height: 70px;"></a>
              </div>
			  <div class="col text-center">
                <a href="http://www.nvi.go.th/" target="_blank"><img src="images/banner/nvi.png" style="height: 80px;"></a>
              </div>
			  <div class="col text-center">
                <a href="http://www.tcels.or.th/" target="_blank"><img src="images/banner/tcels.png" style="height: 80px;"></a>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="container-fluid" style="background-image: url(images/new_bg_footer.png); padding: 15px;">
            <div class="row">
              <div class="col-md-6">
                <h5 class="text-uppercase-4">
                  <span>ติดต่อเรา</span>
                </h5>
                <p class="tx-footer">
                  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)<br>
                  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<br> 
                  196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900<br>
                  โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612 , 065 349 9372 และ 065 349 9382<br>
                  อีเมล : nriis@nrct.go.th<br>
                  Line Chatbot : <a href="https://lin.ee/DvSbp1EC" style="color:white" target="_blank">@nriis</a>
                </p>
              </div>

              
            </div>
          </div>

          <div class="footer-copyright text-center py-3" style="background-color: #646464; ">
            <!--สงวนลิขสิทธิ์ 2019 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)<br />
            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900-->
            สงวนลิขสิทธิ์ 2020 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ <br>
            <b>N</b>ational <b>R</b>esearch and <b>I</b>nnovation <b>I</b>nformation <b>S</b>ystem (NRIIS)
          
          </div>
        </footer>
      </div>
    </div>
  

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
Sys.Application.add_init(function() {
  $create(Sys.UI._UpdateProgress, {"associatedUpdatePanelId":null,"displayAfter":500,"dynamicLayout":true}, null, null, $get("ctl00_UpdateProgress"));
});
//]]>
</script>
</form>

  <!-- Footer -->
  


</body></html>