การพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลด้านการวิจัย

หลักสูตรที่ 1 ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

หลักสูตรที่ 2 ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ URMS

หลักสูตรที่ 3 การค้นหาบทความ AJODL

หลักสูตรที่ 4 ขั้นตอนการค้นหางานวิจัย

หลักสูตรที่ 5 ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ e JODIL

หลักสูตรที่ 6 ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยจากระบบ URMS

หลักสูตรที่ 7 ขั้นตอนการสืบค้นการตีพิมพ์