ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (ทุนวิจัย 15,000 บาท)​

ประจำปี 2567

“ตัวอย่างข้้นตอนการกันเงินเหลือมปีสำหรับหน่วยงาน”  (อ่านรายละเอียด คลิก)


SDGs

SDGs คืออะไร…

     SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ด้วยการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่อย่างเท่าเทียม ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือบริษัทเอกชนต่างก็นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยู่ในระดับสากลและนานาชาติ สืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 องค์การสหประชาชาติ จึงจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย 17 เป้าหมาย มีดังนี้ 

 • เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ 
 • เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 • เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย 
 • เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
                 และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   
 • เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง  
 • เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
 • เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
 • เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ
                 และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
   
 • เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
                 และส่งเสริมนวัตกรรม
   
 • เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 • เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน  
 • เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
 • เป้าหมายที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 • เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 • เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
                  และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
   
 • เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     ทั้งหมดนี้คือเป้าหมาย SDGs 17 เป้าหมาย ที่สหประชาชาติ ที่ทั่วโลกจะทำให้ได้ภายในปี 2030 ซึ่งหลายประเทศก็ได้ออก
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายหลายแบบ ทั้งญี่ปุ่นกับ
Society 5.0 , ประเทศไทย 4.0 และ Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น 

ที่มา: https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/


แนวทางการปฏิบัติงาน การขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (15,000 บาท)
สำหรับสาขาวิชา/หน่วยงาน ประจำปี 2567

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย ปี 2567  (คลิก)

                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนการวิจัย-เงินรายได้ สำหรับเป็นเงินอุดหนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ (15,000 บาท) ของสาขาวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามจำนวนอาจารย์ที่มีในสาขาวิชา/สำนัก หรือดำเนินการบูรณาการข้ามหน่วยงานภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด โดยให้การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2567

              2.1 ประเภททุนวิจัย

                      ทุนวิจัยมี 2 ประเภท คือ

                    2.1.1 รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นงานวิจัยที่จัดทำเป็นเล่มรายงานการวิจัย และผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ รวมถึงจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.

                   2.1.2 บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เป็นงานวิจัยที่ที่จัดทำเป็นบทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการและผลลัพธ์การวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.

3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย

       1) เป็นคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      2) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการวิจัย โดยมีชื่อเป็นลำดับแรกของโครงการวิจัย มีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด

      3) มีอายุราชการหรือระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 เดือน นับแต่วันทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

      4) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปทำวิจัยในต่างประเทศ

      5) ไม่เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

     6) ไม่มีโครงการวิจัยที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณก่อนหน้า ยกเว้น กรณีผู้ขอรับทุนดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณนั้น

     คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย

       1)  เป็นคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

       2) มีสัดส่วนการทำวิจัยในข้อเสนอโครงการวิจัย

       3) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปทำวิจัยในต่างประเทศ

       4) ไม่เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

      คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

          4.1 ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมโครงการวิจัยได้เพียงหนึ่งโครงการวิจัยเท่านั้น และไม่สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยในโครงการวิจัยอื่นได้อีก

          4.2 ผู้ขอรับทุนสามารถรวมกลุ่มผู้ขอรับทุนในการทำวิจัยได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดคูณด้วยจำนวนหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วมโครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของผู้ร่วมโครงการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัย และกรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่ได้สังกัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วมโครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของผู้ร่วมโครงการวิจัยให้หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด โดยแจ้งการโอนข้ามหน่วยงานผ่านกองแผนงาน เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ

         4.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อการสร้าง การทดสอบ หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานหรือหลักสูตร ช่น การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินหลักสูตร เป็นต้น

        4.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน หรือเป็นโครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา หรือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่มีการยุติโครงการวิจัย

       4.5 ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด สำหรับระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน (สาขา/สำนัก) กำหนด โดยรายละเอียด ดังนี้

                1) ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                   ให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (15,000 บาท) ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สวพ.ส 002/2  จำนวนชุดให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา/สำนัก กำหนด พร้อมทั้งบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สวพ.ส 001

                2) ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

                   ให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (15,000 บาท) ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สวพ.ส 002/1  จำนวนชุดให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา/สำนัก กำหนด พร้อมทั้งบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สวพ.ส 001 

          ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการดังนี้

          5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานที่ยังไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย) โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ดังนี้

                1) สาขาวิชา ให้คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจำสาขาวิชาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสาขาวิชา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายในสาขาวิชานั้น จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้บุคคลภายในสาขาวิชาจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ โดยจัดการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน  และบันทึกเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ลงนาม

               2) สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ให้ผู้อำนวยการสำนักแต่งตั้งคณะะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนัก (คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนักทะเบียนและวัดผล) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายในสำนักรวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้บุคคลภายในสำนักจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน  และบันทึกเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ลงนาม

     กรณี กรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ หรือกรณี กรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ หรือกรณี กรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการเท่าที่มีอยู่

       5.2 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา

       5.3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

             1) ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพิจารณา ดังนี้

 • พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ความซ้ำซ้อนของโครงการที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน โครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา และโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้และมีการยุติโครงการวิจัย

 • เสนอรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือสำนักทะเบียนและวัดผล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย

             ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการ ดังนี้

 • ทาบทาม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ  และบันทึกเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก)  ลงนาม

 • ประสานงานการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และสรุปผลการประชุม/รายงานการประชุม

 • แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และคะแนนการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย (ดังตัวอย่างแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย) สวพ.ส 003_1  ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการวิจัยทราบ

 • ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ และหนังสือรับรองผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (รายงานการประชุม/คะแนนการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย) พร้อมทั้ง บันทึกขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ สวพ.ส 007  พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวพ.ส 007_1 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

         2) ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

             ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน พิจารณา ดังนี้

 • พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ลักษณะของข้อเสนอโครงการวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ความซ้ำซ้อนของโครงการที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน โครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา และโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้และมีการยุติโครงการวิจัย

 • พิจารณาคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขโครงการวิจัย และอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

 • พิจารณาให้ความเห็นการยุติโครงการวิจัย

     6.1 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                เมื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว

               ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการ ดังนี้

               6.1.1 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัยทราบ พร้อมทั้งจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” กรณีโครงการวิจัยที่ไม่มีผู้ร่วมโครงการ สวพ.ส 008_2(1) /กรณีโครงการวิจัยมีผู้ร่วมโครงการ สวพ.ส 008_2(2)  พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ สวพ.ส 009_2  โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย

                        กรณีโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย ถ้าผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำสัญญาได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรณีผู้ขอรับทุนประสงค์จะทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้ผู้ขอรับทุนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพิจารณาก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

             6.1.2 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดทำบันทึก  และประกาศรายชื่อ  เสนอให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา/สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ลงนาม

            6.1.3 บันทึก สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับทำสัญญา และรายงานสถานภาพโครงการวิจัย ทุก 2 เดือน (ตามที่ สวพ. มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน) บนระบบรายงานสถานภาพโครงการวิจัยหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://ird.stou.ac.th/ird-15000-2565/ ผ่าน google sheet

     6.2 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว

           ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการดังนี้

            6.2.1 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์” กรณีโครงการวิจัยที่ไม่มีผู้ร่วมโครงการ สวพ.ส 008_1(1)  และโครงการวิจัยมีผู้ร่วมโครงการ สวพ.ส 008_1(2)  พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ สวพ.ส 009_1  โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย

                     กรณีโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย ถ้าผู้ขอรับทุนไม่สามารถทำสัญญาได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรณีผู้ขอรับทุนประสงค์จะทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้ผู้ขอรับทุนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพิจารณาก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

            6.2.2 เสนอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดทำ บันทึกเสนอลงนามประกาศ/สัญญา  ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา/สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ลงนาม

           6.2.3 บันทึก สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับทำสัญญา แลรายงานสถานภาพโครงการวิจัย ทุก 2 เดือน (ตามที่ สวพ. มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน) บนระบบรายงานสถานภาพโครงการวิจัยหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://ird.stou.ac.th/ird-15000-2565/  ผ่าน google sheet

         7.1 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

               7.1.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานผลการวิจัย โดยจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย สวพ.ส 005  บันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา สวพ.ส 004  และรายงานข้อมูลการวิจัย สวพ.ส 011_2  พร้อมส่งเล่มรายงานการวิจัย (ฉบับร่าง) บทความวิจัย และหนังสือรับรองการตีพิมพ์ต่อหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย

              7.1.2 ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

              7.1.3 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดเดียว ร้อยละ 100 ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565

       7.2 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

            7.2.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานผลการวิจัย โดยจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย สวพ.ส 005  บันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา สวพ.ส 004  และรายงานข้อมูลการวิจัย สวพ.ส 011_2  พร้อมส่งบทความวิจัย และหนังสือรับรองการตีพิมพ์ต่อหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย

           7.2.2 ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

           7.2.3 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดเดียว ร้อยละ 100 ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565

 

       8.1. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

               เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยส่งเล่มรายงานการวิจัย (ฉบับร่าง) บทความวิจัย และหนังสือรับรองการตีพิมพ์ แล้ว

               8.1.1 ให้หน่วยงานประสานงานการพิจารณารายงานการวิจัย พร้อมทั้งส่งรายงานการวิจัยให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

               8.1.2 หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเฉพาะกิจต่อหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน (รวมถึงกรณีคณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติให้ผู้วิจัยปรับแก้ไขรายงานการวิจัย)

               8.1.3 เมื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้หน่วยงานรายงาน คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานทราบ

              8.1.4 ให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

                        1) หนังสือรับรองการตีพิมพ์ โดยจัดส่งบันทึกส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ สวพ.ส 011  และแบบรายงานข้อมูลการวิจัย สวพ.ส 011_2  ที่ผู้วิจัยจัดส่งพร้อมการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                       2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ และหนังสือรับรองผลการพิจารณารายงานการวิจัย เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย

     8.2 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

             เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยส่งบทความวิจัยที่มีหนังสือรับรองการตีพิมพ์ แล้ว

            8.2.1 ให้หน่วยงานส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์ โดยจัดส่งบันทึกส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ สวพ.ส 011  และแบบรายงานข้อมูลการวิจัย สวพ.ส 011_2  ที่ผู้วิจัยจัดส่งพร้อมการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

          9.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นขออนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย โดยยื่นเรื่องให้หน่วยงานก่อนครบกำหนดในสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ตามแบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย สวพ.ส 006  พร้อมทั้งระบุเหตุผลการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยอันเกิดจากปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการวิจัยเท่านั้น และบันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา สวพ.ส 004  ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยได้จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด ให้เสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

         9.2 ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานกลั่นกรองการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย และจัดทำบันทึกผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ. ส 013 เพื่อเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

         9.3 ให้หน่วยงานแจ้งผู้วิจัยทราบภายหลังรองอธิการบดีที่กำกับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว

          10.1 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                   10.1.1 ผู้ให้ผู้ขอรับทุน/หัวหน้าโครงการวิจัย ยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ สวพ.ส 010  ต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว ผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

                  10.1.2 ให้หน่วยงานเสนอการขอแก้ไขโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขโครงการวิจัย

                  10.1.3 ให้หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุน/หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานทราบ

        10.2 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

                 10.2.1 ให้ผู้ขอรับทุน/หัวหน้าโครงการวิจัย ยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแบบ สวพ.ส 010  ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน ผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

                10.2.2 ให้หน่วยงานเสนอการขอแก้ไขโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแก้ไขโครงการวิจัย

                10.2.3 ให้หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุน/หัวหน้าโครงการวิจัย

11.1 การยุติโครงการวิจัยก่อนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

                    11.1.1 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                               1) ผู้ขอรับทุนแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

                               2) กรณีผู้ขอรับทุนไม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน

                               3) ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

                              4) ให้หน่วยงานเสนอการยุติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน และแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ

                 11.2.1 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

                             1) ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

                             2) ให้หน่วยงานเสนอการยุติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน

11.2 การยุติโครงการวิจัยหลังทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

                 11.2.1 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

                             1) หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

                             2) ผู้ขอรับทุนไม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน

                             3) ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

                11.2.2 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

                            หัวหน้าโครงการวิจัยมีความประสงค์จะยุติโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทำเรื่องแจ้งการยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต่อหน่วยงาน

                           การยุติโครงการวิจัยตาม (11.1) และ (11.2) ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาอนุมัติการยุติโครงการวิจัย แล้วแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หากนักวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าการวิจัยมิอาจดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและยุติโครงการวิจัยได้ โดยให้นักวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับต่อเมื่อมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัย

                            กรณี ผู้ขอรับทุนยุติโครงการวิจัย ตามข้อ 11.2.1 ให้นักวิจัยรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือรายงานการวิจัย ที่ได้จ่ายค่าตอบแทนไปแล้วทั้งหมด ภายหลังคณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติให้ยุติโครงการวิจัย และให้นักวิจัยรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย โดยจัดทำบันทึกแจ้งคืนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ (สวพ.ส 014)  ให้ สวพ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

2.1) แบบฟอร์ม การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
2.1.1-1 บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำ หน่วยงาน       
2.1.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน     
2.2) แบบฟอร์ม การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
2.2.1-1 บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้ง กก.ฉก.    
2.2.1-2 คำสั่งแต่งตั้ง กก.ฉก.    
2.3) แบบฟอร์ม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
       2.3.1)
แบบฟอร์ม ประเภทรายงานการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
                 2.3.1-1 บันทึกเสนอลงนาม (รายงาน)
  
                 2.3.1-2 ประกาศผู้ได้รับทุน (รายงาน)   
       2.3.2) แบบฟอร์ม ประเภทบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
                 2.3.2-1 บันทึกเสนอลงนาม (บทความ)
 
                 2.3.2-2 ประกาศผู้ได้รับทุน (บทความ)  
2.4) แบบฟอร์มการดำเนินการวิจัย
สวพ.ส 001_บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย       
                     สวพ.ส 002_1_แบบเสนอโครงการวิจัย บทความ   
                     สวพ.ส 002_2_แบบเสนอโครงการวิจัย รายงาน   
                     สวพ.ส 003_1_แบบประเมินข้อเสนอโครการวิจัย  
                     สวพ.ส 003_2_แบบประเมินรายงานการวิจัย        
                     สวพ.ส 004_บันทึกรายงานความก้าวหน้า_ขอขยายเวลา   
                     สวพ.ส 005_แบบรายงานความก้าวหน้า     
                     สวพ.ส 006_แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
                     สวพ.ส 007_บันทึกขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ   
                     สวพ.ส 007_1_หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ (ข้อเสนอ)   
                     สวพ.ส 007_2_หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ (รายงานฯ)   
                     สวพ.ส 008_1(1) สัญญา บทความ (เดี่ยว)   
                     สวพ.ส 008_1(2) สัญญา บทความ (คณะ)   
                     สวพ.ส 008_2(1) สัญญา รายงาน (เดี่ยว)   
                     สวพ.ส 008_2(2) สัญญา บทความรายงาน (คณะ)   
                     สวพ.ส 009_1 หนังสือมอบอำนาจ บทความ   
                     สวพ.ส 009_2 หนังสือมอบอำนาจ รายงาน   
                     สวพ.ส 010_บันทึกแก้ไขโครงการวิจัย_ยุติโครงการวิจัย   
                     สวพ.ส 011_1 บันทึกแสดงข้อมูลการรับรองตีพิมพ์   
                     สวพ.ส 011_2 แบบรายงานข้อมูลการวิจัย   
                     สวพ.ส 012_บันทึกเรื่องนำเสนอคณะกรรมการวิจัย สวพ.   
                     สวพ.ส 013_บันทึกเสนอรองอธิการบดี อนุมัติขยายเวลา 
                     สวพ.ส 014_บันทึกแจ้งคืนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 
                     สวพ.ส 015_บันทึกส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.5) รูปแบบรายงานการวิจัย
2.5.1) รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย    
2.5.2) รูปแบบบทคัดย่อ  

3.1) ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยวิชาการ
 

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปี 2567

(สำหรับผู้ประสานงานสาขาวิชา/สำนัก)