ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ ประจำปี 2565

(ทุน 15,000 บาท)
วิดีโอการประชุมชี้แจงทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
วิดีโอการประชุมชี้แจงทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 มิถุนายน 2565)

“ตัวอย่างข้้นตอนการกันเงินเหลือมปีสำหรับหน่วยงาน”  NEW!

แนวปฏิบัติในการขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/ อาจารย์ประจำ 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนการวิจัย-เงินรายได้ สำหรับเป็นเงินอุดหนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/อาจารย์ประจำ 1 คน ของสาขาวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามจำนวนอาจารย์ที่มีในสาขาวิชา/สำนัก หรือดำเนินการบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด โดยให้การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565กระบวนงานการขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ | แนวทางการขอรับทุน | การเสนอโครงการวิจัย | การรายงานผลการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย | การส่งรายงานการวิจัย บทความวิจัย และเผยแพร่ผลงาน | การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย | การยุติโครงการวิจัย

– กระบวนงานการขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (link กระบวนงานการขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
แนวทางการขอรับทุน

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนการวิจัย-เงินรายได้ สำหรับเป็นเงินอุดหนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/อาจารย์ประจำ 1 คน ของสาขาวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามจำนวนอาจารย์ที่มีในสาขาวิชา/สำนัก หรือดำเนินการบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด โดยให้การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565

1. ประเภททุนวิจัย

   ทุนวิจัยมี 2 ประเภท คือ

   1.1 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เป็นงานวิจัยที่ที่จัดทำเป็นบทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการและผลลัพธ์การวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.

   1.2 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นงานวิจัยที่จัดทำเป็นเล่มรายงานการวิจัย และผ่านการพิจารณาคุณภาพโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ รวมถึงจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับท

   2.1 เป็นคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   2.2 มีอายุราชการหรือระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 เดือน นับแต่วันทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

   2.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปทำวิจัยในต่างประเทศ

   2.4 ไม่เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

   2.5 กรณีดำเนินการวิจัยเป็นคณะ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการวิจัย โดยมีชื่อเป็นลำดับแรกของโครงการวิจัย และมีสัดส่วนการทำวิจัยมากที่สุด (กรณีดำเนินการวิจัยเป็นคณะ)

   2.6 กรณีดำเนินการวิจัยเป็นคณะ ผู้ร่วมโครงการวิจัยต้องเป็นคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และไม่เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง


การเสนอโครงการวิจัย

 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกินหนึ่งโครงการ และสามารถรวมกลุ่มผู้ขอรับทุนในการทำวิจัยได้ตามความเหมาะสม โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดคูณด้วยจำนวนหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วมโครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของผู้ร่วมโครงการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยและกรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่ได้สังกัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วมโครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของ
ผู้ร่วมโครงการวิจัยให้หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด โดยแจ้งการโอนข้ามหน่วยงานผ่านกองแผนงาน เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อการสร้าง การทดสอบ หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานหรือหลักสูตร เช่น การสำรวจความ
พึงพอใจของนักศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินหลักสูตร

3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน และโครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา

4. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับกำหนดเวลาสิ้นสุดการรับข้อเสนอฯ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน (สาขา/สำนัก) กำหนด รายละเอียดดังนี้

4.1 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/อาจารย์ประจำ 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (สวพ.ส 002/1) (link) จำนวนชุดให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา/สำนัก กำหนด พร้อมทั้งบันทึกนำส่ง ตามแบบ สวพ.ส 001 (link)

   4.2 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

     ให้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/อาจารย์ประจำ 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (สวพ.ส 002/2) (link) จำนวนชุดให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา/สำนัก กำหนด พร้อมทั้งบันทึกนำส่ง ตามแบบ สวพ.ส 001 (link)

การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน โดย

   1.1 สาขาวิชา ให้คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจำสาขาวิชาอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสาขาวิชา ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายในสาขาวิชารวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้บุคคลภายในสาขาวิชาจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

  1.2 สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ให้ผู้อำนวยการสำนักแต่งตั้งคณะะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนัก (คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำสำนักทะเบียนและวัดผล) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายในสำนักรวมแล้วไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน และให้บุคคลภายในสำนักจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา

3. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

  3.1 ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

       ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน พิจารณา ดังนี้

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ความซ้ำซ้อนของโครงการที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน และโครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา
พิจารณาคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขโครงการวิจัย และอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

  3.2 ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

       ให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน พิจารณา ดังนี้

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ความซ้ำซ้อนของโครงการที่เสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน และโครงการที่ใช้สำเร็จการศึกษา รวมถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์
เสนอรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือสำนักทะเบียนและวัดผล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย

ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) ดำเนินการดังนี้

ประสานงานการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และคะแนนการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย (ตัวอย่างแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย สวพ.ส 03) (link) ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการวิจัยทราบ
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจและหนังสือรับรองผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้ง บันทึกขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจตามแบบ สวพ.ส 007 (link) พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
 

การทำสัญญาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานได้อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว

1.1 ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์” กรณีโครงการวิจัยที่ไม่มีผู้ร่วมโครงการ ใช้แบบ สวพ.ส 008_1(1) สัญญา บทความ (เดี่ยว) และกรณีโครงการวิจัยมีผู้ร่วมโครงการ ใช้ สวพ.ส 008_1(2) สัญญา บทความ (คณะ)โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย

1.2 ให้หน่วยงานจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เสนอให้
รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา/สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ลงนาม

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว

2.1 ให้หน่วยงาน (สาขาวิชา/สำนัก) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” กรณีโครงการวิจัยที่ไม่มีผู้ร่วมโครงการ ใช้ สวพ.ส 008_2(1) สัญญา รายงาน (เดี่ยว) และกรณีโครงการวิจัยมีผู้ร่วมโครงการ ใช้ สวพ.ส 008_2(2) สัญญา รายงาน (คณะ) โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย กรณีโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัย โดยผู้ขอรับทุนต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการรับรองจริยธรรมการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ขอรับทุนประสงค์จะยกเลิกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และให้ยุติโครงการวิจัย

2.2 ให้หน่วยงานจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เสนอให้
รองอธิการบดีที่กำกับดูแลสาขาวิชา/สำนัก (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และสำนักทะเบียนและวัดผล) ลงนาม และส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจและหนังสือรับรองผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

การรายงานผลการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

1.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบสวพ.ส 005_แบบรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งบันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา ตามแบบสวพ.ส 004_บันทึกรายงานความก้าวหน้า_ขอขยายเวลา พร้อมส่งบทความวิจัยที่มีหนังสือรับการตีพิมพ์ต่อหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย

1.2 ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

1.3 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดเดียว ร้อยละ 100 ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

2.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานวามก้าวหน้า ตามแบสวพ.ส 005_แบบรายงานความก้าวหน้าพร้อมทั้งบันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา ตามแบบสวพ.ส 004_บันทึกรายงานความก้าวหน้า_ขอขยายเวลา พร้อมส่งรายงานการวิจัย และบทความวิจัยที่มีหนังสือรับการตีพิมพ์ต่อหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย

2.2 ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

2.3 ให้หน่วยงานเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงวดเดียว ร้อยละ 100 ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565

การส่งรายงานการวิจัย บทความวิจัย และเผยแพร่ผลงาน

การส่งบทความวิจัย/รายงานการวิจัย

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

  1.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งบทความวิจัยที่มีหนังสือรับรองการตีพิมพ์ภายใน 1 ปี

  1.2 ให้หน่วยงานส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

  2.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา

  2.2 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ต่อหน่วยงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน

  2.3 ให้หน่วยงานรายงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานทราบ

  2.4 ให้หน่วยงานส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ และหนังสือรับรองผลการพิจารณารายงานการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย

การเผยแพร่ผลงาน

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

  1.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งบทความวิจัยที่มีหนังสือรับรองการตีพิมพ์ภายใน 1 ปี

  1.2 ให้หน่วยงานส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

  2.1 ให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัยที่มีหนังสือรับรองการตีพิมพ์ภายใน 1 ปี

  2.2 ให้หน่วยงานส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

1. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นขออนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย โดยสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยได้จำนวนหนึ่งครั้ง เป็นเวลา 3 เดือนโดยยื่นเรื่องให้หน่วยงานก่อนครบกำหนดในสัญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ตามแบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยสวพ.ส 006_แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายเวลา ตามแบบสวพ.ส 004_บันทึกรายงานความก้าวหน้า_ขอขยายเวลา

2. ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลา

3. ให้หน่วยงานแจ้งผู้วิจัยทราบภายหลังคณะกรรมการวิจัยพิจารณาอนุมัติการอนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว

การยุติโครงการวิจัย

การยุติโครงการวิจัยก่อนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

  1.1 ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

  1.2 ให้หน่วยงานเสนอการยุติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงา

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

  2.1 ผู้ขอรับทุนแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

  2.2 ผู้ขอรับทุนไม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน

  2.3 ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2.4 ให้หน่วยงานเสนอการยุติโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน และแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ

การยุติโครงการวิจัยหลังทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

1. ทุนวิจัยประเภท บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

  หัวหน้าโครงการวิจัยมีความประสงค์จะยุติโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทำเรื่องแจ้งการยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อต่อหน่วยงาน

2. ทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

  2.1 หัวหน้าโครงการวิจัยแจ้งยุติโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด

  2.2 ผู้ขอรับทุนไม่ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน

  2.3 ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

การยุติโครงการวิจัยตาม (1) และ (2) ให้หน่วยงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงานพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาอนุมัติการยุติโครงการวิจัย แล้วแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ 

3.1) แบบฟอร์ม การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
3.1.1-1 บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน
3.1.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยประจำหน่วยงาน

3.2)
 แบบฟอร์ม การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
3.2.1-1 บันทึกเสนอคำสั่งแต่งตั้ง กก.ฉก.
3.2.1-2 คำสั่งแต่งตั้ง กก.ฉก.
3.3) แบบฟอร์ม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
3.3.1 บันทึกเสนอลงนามในประกาศและสัญญา (บทความ)
3.3.2 บันทึกเสนอลงนามในประกาศและสัญญา (รายงาน)
3.3.3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน (บทความ)
3.3.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน (รายงาน)
3.4) สวพ.ส 001_บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
3.5) สวพ.ส 002_1_แบบเสนอโครงการวิจัย บทความ
3.6) สวพ.ส 002_2_แบบเสนอโครงการวิจัย รายงาน
3.7) สวพ.ส 003_1_แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
3.8) สวพ.ส 003_2_แบบประเมินรายงานการวิจัย
3.9) สวพ.ส 004_บันทึกรายงานความก้าวหน้า_ขอขยายเวลา
3.10) สวพ.ส 005_แบบรายงานความก้าวหน้า
3.11) สวพ.ส 006_แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
3.12) สวพ.ส 007_บันทึกขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจ
3.13) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย
3.14) สวพ.ส 008_1(1) สัญญา บทความ (เดี่ยว)
3.15) สวพ.ส 008_1(2) สัญญา บทความ (คณะ)
3.16) สวพ.ส 008_2(1) สัญญา รายงาน (เดี่ยว)
3.17) สวพ.ส 008_2(2) สัญญา รายงาน (คณะ)
3.18) สวพ.ส 009_1 หนังสือมอบอำนาจ บทความ
3.19)สวพ.ส 009_2 หนังสือมอบอำนาจ รายงาน
3.20) รูปแบบรายงานการวิจัย
3.20.1) รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย    
3.20.2) รูปแบบบทคัดย่อ  

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปี 2565 (สำหรับผู้ประสานงานสาขาวิชา/สำนัก)