ฝ่ายประสานงานการวิจัย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ประสานงานการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) ประสานงานการประเมินรายงานการวิจัย สนับสนุนภาระกิจการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ประเมินโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานวิจัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นุชจรี กมลสุขอุดม

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรฝ่ายประสานงานการวิจัย

นุชจรี กมลสุขอุดม

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

ยุวดี สุขสุเสียง

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

จีรามร หัสเนตร

นักวิจัยชำนาญการ

นิศานาถ โกษากุล

เจ้าหน้าที่วิจัย