ฝ่ายประสานงานการวิจัย

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ประสานงานการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) ประสานงานการประเมินรายงานการวิจัย สนับสนุนภาระกิจการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ประเมินโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานวิจัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2504-7586

โทรศัพท์ : 02-504-7587

โทรศัพท์ : 02-504-7587

โทรศัพท์ : 02-504-7587