ฝ่ายประสานงานการวิจัย

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ประสานงานการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ) ประสานงานการประเมินรายงานการวิจัย สนับสนุนภาระกิจการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ประเมินโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานวิจัยและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นางนุชจรี กมลสุขอุดม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย

โทรศัพท์ : 0-2504-7586

นางนุชจรี กมลสุขอุดม

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7587

นางสาวยุวดี สุขสุเสียง

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7587

นางสาวจีรามร หัสเนตร

นักวิจัยชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7587

นางสาวนิศานาถ โกษากุล

เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7587