ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป บริการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปเล่มรายงานการวิจัย ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการให้รางวัลผลงานวิจัยดี/ดีเด่นของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชา ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลการวิจัยและฐานข้อมูลการฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย

ดร.รสิกา อังกูร

รักษาการในตำแห่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7586

นางพรอนงค์ โตแหยม

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7585

นายสุรเดช อธิคม

นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7585

นางลัคนา พูลเจริญ

นักวิจัยชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7585

นางสาวสุจิตรา น้อยจินดา

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7585