สำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ : การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช. อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30…

Continue Readingสำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนงานด้านกฎหมายสำหรับโครงการเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือกผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนามคมเลขที่ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนภาพรวม โทรศัพท์หมายเลข 0 2033 8040

Continue Readingสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)