ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  • ขั้นตอนที่ 1 
    จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เกี่ยวข้อง

        1.1 ประกาศเปิดรับทุนนวัตกรรม 2566
        1.2 ข้อบังคับ มสธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2565
        1.3 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
       

2. แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประกอบการขอรับทุน

        2.1 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (สวพ.01 ฝปส.)
        2.2 เอกสารหมายเลข 1 แบบคำรับรองของหน่วยงาน (กรณีหัวหน้าโครงการ)
        2.3 เอกสารหมายเลข 2 แบบคำรับรองของหน่วยงานกรณีผู้ร่วมฯ
        2.4 เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจสอบความครบถ้วน