ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 4 แหล่งทุน

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. …

Continue Readingทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 4 แหล่งทุน