ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีโครงการที่ส่ง สกสว.งบประมาณที่เสนอ (บาท)โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณที่ได้รับ 25645 โครงการวิจัย4,520,0005 โครงการวิจัย4,520,00025656 โครงการวิจัย5,094,0006 โครงการวิจัย5,094,000256613 โครงการวิจัย16,530,41213 โครงการวิจัย16,530,412

Continue Readingข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)