กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ. (วันที่ 24 สิงหาคม 2563) ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒           ผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศ  ที่ รายชื่อผลงานวิจัย ผลการพิจารณา ๑ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล (สาขาวิชานิติศาสตร์) สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ๒…

Continue Readingกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Multi Mentoring System กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 10วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถ่ายทอดสด หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563โพสต์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020

Continue Readingโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่