ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 แหล่งทุน

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ        สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29” เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”       ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่…

Continue Readingทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 แหล่งทุน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Multi Mentoring System กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 10วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถ่ายทอดสด หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563โพสต์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020

Continue Readingโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุนภายนอก

           สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาวิสาหกิจตามแนวประชารัฐ พ.ศ. .... ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เลขที่ 75/6 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ภายในวันที่…

Continue Readingข่าวประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุนภายนอก